Oppdrett og avl – generelt

Stamnavn

Alle som skal drive avl/oppdrett innen NRR må ha et stamnavn. Dette må du søke om gjennom din egen klubbsekretær, og visse kriterer må være oppfylt:

 • Stamnavnet skal alltid plasseres foran kattens egennavn

 • Stamnavnet kan inneholde maksimalt 2 ord, og maksimalt 15 anslag (dvs inkludert evt mellomrom mellom ord) i tillegg til nasjonalietsmerket – (N)

 • Vanskelige kombinasjoner av bokstaver bør unngås

 • Sammen med søknad om stamnavn skal følge kvittering for innbetalt avgift pr i dag på kr 1000,- til NRR

Stamnavnsøknaden bør være klubbsekreær i hende ca 10. hver måned for videresending samme måned

Du bør også tenke på følgende: Et stamnavn er oppdretterens private og personlige eiendom og kan i utgangspunktet, etter at det er registrert, ikke endres, overlates eller overføres til andre. En oppdretter tillates kun et stamnavn.

Det er anbefalt å ha i alle fall fem forskjellige stamnavn-forslag før man sender inn søknaden. Man må være klar over at man like gjerne kan få innvilget alternativ nummer fem som alternativ nummer en, da det skal kontrolleres om stamnavnet eller lignende stamnavn ikke allerede er tatt i bruk innen FIFé. I værste fall får man søknaden i retur og blir bedt om å finne nye alternativer.

Det henvises for øvrig til FIFé’s stamnavnreglement (SN) og NRRs tillegg til dette. På NRRs hjemmeside finner du også en oversikt over de stamnavn som allerede er godkjent i Norge.

Stamtavle / Attester

Begge kattene du skal parre må være på stambokføringsklasse 1 for at du skal få registrert avkommene etter dem. I NRR finnes 3 stambokføringsklasser; klasse 1 – det foreligger ingen restriksjoner på katten, klasse 2 – katten har avlsforbud, og klasse 3 – denne kan kun NRR registrere katter i og kan gjelde katter som ut fra ulike NRR-regler ikke er godkjent for avl, eller som av andre ekstraordinære årsaker stenges ute fra all organisert aktivitet på en måte som kan virke urimelig. Stambokføringsklassen står som notat i ANM-feltet på forsiden av stamtavlen dersom det er kl 2 eller 3. Om katten er registrert i kl 1, står det ingenting.

Man skiller også mellom Hovedstambok – LO og Kontrollstambok – RIEX (RX). LO-registreret omfatter katter som har en stamtavle som viser ren avl i minst tre generasjoner bak den aktuelle katten. RIEX-registeret omfatter katter som enten er et resultat av en rasekryssing, eller som ikke oppfyller kravene for å bli opptatt i LO.

Dersom du har kjøpt en katt/katter fra et annet forbund, må kattene før de skal benyttes i avl, omregistreres til NRR.

Det er også en del andre papirer som må være i orden før du kan sende inn stamtavlerekvisisjonen:

 • Katten må være id-merket med øretatovering eller micro-chip

 • Både hunn- og hannkatt må ha attester på at de ikke har påviselig hjertefeil (ved førstegangs registrering)

 • Både hunn- og hannkatt må ha attester på at de ikke har eller har hatt påviselig navlebrokk (ved førstegangsregistrering)

 • Hannkatter må ha attest på at de har to normale og normalt beiggende testikler (gjelder ved førstegangs registrering).Disse attestene må ikke være eldre enn 6 måneder ved registreringstidspunktet.

I tillegg gjelder følgende regler:

 • Katter som er innført i Kontrollstamboken – RIEX, skal være avlsgodkjent før de kan brukes i avl. Dette skjer enten ved bedømmelse fra internasjonale dommere på en utstilling etter fylte 10 måneder, eller at katten oppnår tittelen Champion.

  Husk også på fødselsbegrensningene som trådte i kraft fra 01/01/03, som sier at en hunnkatt ikke bør ha mer enn tre kull i løpet av tjuefire måneder med mindre en veterinær og/eller det nasjonale avlsråd skriftlig har tillatt noe annet på forhånd. En hunnkatt som trenger gjentatte keisersnitt bør ikke brukes i videre avl.

Stamtavlerekvisisjon / Parringsbevis

Dette skjemaet finner du på NBVs hjemmeside under skjemaer, og du det må fylles ut når du skal registrere kullet ditt for å få stamtavler på kattungene. Dersom du har lånt hannkatt til parringen er det vanlig at hannkatteier skriver under på parringsbevis-delen og gir deg dette når du har betalt parringsavgiften. Uten hannkatteiers underskrift er skjemaet ikke gyldig.Sammen med det utfylte skjemaet skal følge attester som beskrevet ovenfor, og kvittering på at du har betalt avgiften og NRR. Summen finner du i prislisten på NRRs hjemmeside.

NRR skriver i en orientering til klubbene den 29.8.11:

Skriver du ditt oppdrettsnavn riktig i alle sammenhenger?

NRRs styre vil igjen oppfordre klubbene til å minne sine medlemmer på, at man som oppdretter er pliktig, i henhold til FIFes regelverk, og i enhver sammenheng stave sitt oppdrettsnavn korrekt.

Den korrekte måten å skrive navnet på, er det man har fått godkjent etter søknad. Det gjelder både når man for eksempel melder på utstilling, skriving av kjøpekontrakter og ikke minst når man skal profilere seg på nettet, uansett forum eller sted.

Om du er usikker på om du skriver riktig, sjekk på NRRs hjemmeside www.nrr.no, eller hør med NRRs kontor