Vedtekter

§ 1 Foreningens navn er

NORSKE BIRMAVENNER

§ 2 Foreningens formål:

a) Arbeide for Birmarasen

b) Tegne medlemmer

d) Samarbeide med tilsvarende organisasjoner

e) Føre avlshannregister

f) Føre medlemsregister

g) Utgi medlemsblad

h) Dele ut kokarder og premier

i) Organisere kattungeformidling

j) Avholde hobbyutstilling for NBVs medlemmer

k) Tildele «Sanct Birmas Orden» ifølge ordenens statutter

l) Utnevne ÆRESMEDLEMMER ifølge statutter for dette

m) Kåring av ÅRETS BIRMA ifølge regler for dette

§ 3 Foreningen er åpen for enhver kattevenn som har betalt kontingent.

§ 4 Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet

Der avgjøres de foreliggende saker med alminnelig flertall, og det stemmes ved håndsopprekning,

eller skriftlig hvis minst ett – 1 – medlem ønsker det.

Foreløpig innkalling til Årsmøte sendes ut seks – 6 – uker før Årsmøtet.

Det ordinære Årsmøtet avholdes innen 1. MAI, og innkalles med

minst to – 2 – ukers skriftlig varsel og skal inneholde følgende:

1. Dagsorden

2. Årsberetning fra styreperioden

3. Regnskap

4. Forslag til bevilgninger

5. Andre innkomne forslag

6. Valgkomiteens innstilling

7. Budsjett
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest fire – 4- uker før Årsmøtet.

Årsmøtereferatet sendes alle medlemmer. Hvis et medlem ønsker å avgi sin stemme, men ikke har anledning til å delta på Årsmøtet, kan dette gjøres ved skriftlig å informere Årsmøtet om sitt standpunkt (godkjenne eller forkaste) til en eller flere av de saker som nevnes i NBVs vedtekter § 5 a – 1.

§ 5 Saker som skal behandles på ordinært Årsmøte:

a) Godkjenning av innkallelsen

b) Godkjenning av dagsorden

c) Valg av ordstyrer

d) Valg av to – 2 – referenter

e) Valg av tellekorps, minst to – 2 – medlemmer

f) Årsberetning

g) Regnskap/økonomisk oversikt

h) Bevilgninger

i) Innkomne forslag

j) Valg av

– Styremedlemmer
– Varamedlemmer
– Webmaster
– Redaktør
– Valgkomité
– Revisor

k) Kontingent

l) Budsjett

§ 6 Stemmerett

Stemmerett på Årsmøtet har medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år.

Familiemedlemskap gir stemmerett til maks to – 2 – personer.

Valgbar til styreverv er den som har vært medlem i minst 6 måneder og har betalt kontingent.

§ 7 Kontingent 

Kontingenten blir fastsatt på Årsmøtet etter innstilling fra styret.

Det betales for ett år av gangen, og er gjeldende fra 01.06.åå til 31.05.åå.

Nye medlemmer betaler halv kontingent ved innmelding etter 1. oktober.

Oppdrettere som er medlemmer har anledning til å tilby kattungekjøpere medlemskap til halv kontingent det første året. Dette må avtales med kasserer.

§ 8 Purring av kontingent

Medlemmer som etter ett års varsel ikke har betalt kontingenten strykes en -1- måned etter purringens utsendelse.

§ 9 Styrets sammensetting

a) Styret består av syv – 7 – medlemmer som velges for to – 2 – år: Leder, kasserer og ett styremedlem velges de år hvor årstallet ender på partall (2, 4, 6 osv).

Nestleder, sekretær, 2 styremedlemmer velges når årstallet ender på oddetall (1, 3, 5 osv).

b) Varamedlemmer, redaktør, webmaster, valgkomité og revisor velges for ett – 1 – år. c) Alle kan gjenvelges.

§ 10 Styrets beslutningsdyktighet

Styret er beslutningsdyktig når minst fire – 4 – av styrets medlemmer er tilstede.

Varamedlemmer, webmaster og redaktør bør møte på styremøter.

Styret har taushetsplikt.

I alle saker som er under behandling gjelder taushetsplikten.

Brudd på taushetsplikten medfører suspensjon fra styret.

§ 11 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst tjuefem – 25 – av medlemmene krever dette skriftlig overfor styret med forslag til dagsorden. Familiemedlemskap teller maksimalt som to – 2 – medlemmer.

Ekstraordinært årsmøte holdes senest en – 1 – måned etter innsendt begjæring og innkalles på samme måte som endelig innkalling og med samme frist som ordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte behandler kun de saker som fremgår av innkallelsen.

§ 12 Endring av vedtekter 

Endring av vedtekter krever 2/3 flertall på Årsmøtet. Blanke eller ikke avgitte stemmer medregnes ikke for å beregne 2/3 flertall.

§ 13 Oppløsning av Norske Birmavenner 

Eventuell oppløsning av foreningen skal behandles på Årsmøtet eller et ekstraordinært årsmøte.

Oppløsning kan skje etter avstemming med minst 2/3 flertall på to etter hverandre avholdte årsmøter med minst en – 1 – måneds mellomrom.

Blanke eller ikke avgitte stemmer medregnes ikke for å beregne 2/3 flertall.

Foreningens midler blir å anvende etter siste Årsmøtets vedtak.

———

Vedtekter som pdf-fil